دوشنبه 18 اسفند 1399  

همکاران

معرفی.

کارشناس مسئول امور بیمارستانها :
نام: آذر
نام خانوادگی: نجاتی
مدرک : کارشناس پرستاری
تلفن تماس : 7- 53384004 داخلی 2113

کارشناس امور بیمارستانها:
نام: زهرا
نام خانوادگی : دارم
مدرک : کارشناس ارشد پرستاری